§ 1 DEFINICJE

1. FIRMA - Tabak Grupa sp. z o.o. siedzibą w Kaliszu, z którą Klient może się kontaktować pod adresem f1kalisz.pl, będąca właścicielem platformy f1kalisz.pl


2.
f1kalisz.pl -prowadzona przez Tabak Grupa sp. z o.o. w języku polskim, platforma handlowa on-line, przeznaczona do dokonywania zakupów Towarów, w ramach której świadczone są inne usługi związane z zakupami, utrzymywana przez Tabak Grupa sp. z o.o. w domenie f1kalisz.pl;


3.
Towar – produkty, które mogą być przedmiotem Rezerwacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;


4.
Odbiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje działania zmierzające do Rezerwacji Towaru w ramach skleptytoniowy.pl;7.
Konto – prowadzone dla Odbiorcy przez Firmę. pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Odbiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach zkupy.f1kalisz.pl


8.
Rejestracja – procedura zakładania Konta.

Sprzedaż - za sprzedaż uważa się odbiór Towaru od Dostawcy lub osobisty w miejscu do tego uprzednio wyznaczonym, w czasie rzeczywistym.


10.
Dokument Sprzedaży – Wystawienie dokumentu sprzedaży następuję niezwłocznie i jest dostarczany po dokonaniu płatności u Dostawcy.

Dostawca- Podmiot który odbiera zarezerwowany Towar od Firmy, zapewniający dostawę Rezerwacji do Odbiorcy, weryfikacja jego wieku, oraz realizujący na miejscu u Odbiorcy sprzedaż towaru.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Odbiorców z platformy f1kalisz.pl.


2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na f1kalisz.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


3. Firma zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.


4. Wykorzystywanie „f1kalisz.pl” w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Firmy, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.


5. Firma stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Odbiorców z f1kalisz.pl , zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Odbiorcy. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie f1kalisz.pl na urządzeniach końcowych Odbiorców. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Odbiorcy oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Odbiorców ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Odbiorca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Firma wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji f1kalisz.pl


6. Firma oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Odbiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Odbiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Firma nigdy nie zwraca się do Odbiorcy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


7. Warunkiem technicznym korzystania z f1kalisz.pl jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 27 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą język Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa f1kalisz.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1280/720 pikseli. Firma dołoży starań, aby korzystanie z f1kalisz.pl było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.


8. Odbiorcy mają możliwość:
a) korzystania z f1kalisz.pl bez dokonywania rejestracji bądź logowania.
b) dokonania rejestracji w f1kalisz.pl za pomocą dostępnych narzędzi i logowania się na f1kalisz.pl z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w f1kalisz.pl;

c) Złożenia rezerwacji towaru drogą telefoniczną pod numerem 515-230-303


9. Platforma f1kalisz.pl może być użyta tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.


10.
służy do zakupu Towarów. Zakazane jest wykorzystywanie f1kalisz.pl do zakupu Towarów przez osoby poniżej 18 roku życia.


11. Zakazane jest wykorzystywanie f1kalisz.pl do reklamy Towarów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


12. Towary na f1kalisz.pl spełniają kryteria wynikające z przepisów prawa.


13.
Tabak Grupa sp.zoo zadba, aby Firmy stosowały się do zapisów Regulaminu oraz uwzględniały obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności dotyczące obrotu wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi i pojemnikami zapasowymi, obrotu z konsumentami i wynikające z nich obowiązki informacyjne.


14. Korzystanie z f1kalisz.pl wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Firma świadczy za pośrednictwem f1kalisz.pl usługi drogą elektroniczną obejmujące:
a) prowadzenie konta Odbiorcy;
b) obsługę procesu Rezerwacji Towarów w zakresie wynikającym z Regulaminu;
c) newsletter;


2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w f1kalisz.pl zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.


3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na obsłudze procesu Rezerwacji Towarów ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania Rezerwacji.


4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.


5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


6. Firma zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Odbiorców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.


7. Usługa Prowadzenie konta Odbiorcy dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Odbiorcy dedykowanego panelu w ramach f1kalisz.pl umożliwiającego Odbiorcy modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Rezerwacji oraz historii Rezerwacji już zrealizowanych.


8. Odbiorca, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta Odbiorcy , przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Odbiorcy przez Firmę, konto Odbiorcy zostanie usunięte bez zbędnej zwłoki.


9. Usługa dokonania Rezerwacji, polega na umożliwieniu przez Firmę, Odbiorcom zarówno posiadającym, jak i nie posiadającym konta Odbiorcy, Rezerwacji Towarów na f1kalisz.pl na zasadach opisanych w Regulaminie.


10. Firma jest uprawniona do zablokowania dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Odbiorcę na szkodę Firmy lub innych Odbiorców, naruszenia przez Odbiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Odbiorcę zabezpieczeń Strony Internetowej f1kalisz.pl czy innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych. Firma zawiadami Odbiorcę o zablokowaniu dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Odbiorcę w formularzu rejestracyjnym.


11. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Odbiorca, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Firmę na f1kalisz.pl. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Odbiorca otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Firmę.


12. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Firmę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach, których reklama nie jest zakazana. Newsletter przesyłany jest przez Firmę do wszystkich Odbiorców, którzy dokonali subskrypcji.


13. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w koncie Odbiorcy.


14. Odbiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Firmę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.


15. Odbiorca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Firmy na adres poczty elektronicznej
stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Firmy z oświadczeniem woli Odbiorcy.


16. Z zastrzeżeniem ust.
, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Firmę w trybie natychmiastowym gdy:
a) Odbiorca narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Odbiorcę odrębnych regulaminów Usług,
b) stwierdzono podanie przez Odbiorcę danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,
c) działania lub zaniechania Odbiorcy negatywnie wpływają na dobre imię Firmy lub w inny sposób istotnie szkodzą Firmie;


17. W innych niż wskazane powyżej w ust.
sytuacjach Firma uprawniona jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Firma wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Odbiorcę podczas Rejestracji.


18. Odbiorca będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych odstąpić bez podania przyczyny.


19. Odbiorca może odstąpić od umowy o świadczenie usług elektronicznych poprzez złożenie Firmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Firmy , za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zakupy@f1kalisz.pl . Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na f1kalisz.pl pod adresem: Formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Firma niezwłocznie prześle Odbiorcy na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem f1kalisz.pl.


20. Po odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych lub upływie okresu wypowiedzenia Odbiorca traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.


21. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

22. Odbiorca może zgłosić Firmie reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Firmę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@f1kalisz.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Odbiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Firma niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Odbiorcy odpowiedzi.

§ 4 REJESTRACJA

1. W celu utworzenia konta Odbiorcy, Odbiorca obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.


2. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania Rezerwacji.


3. W celu Rejestracji, Odbiorca powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Firmę na f1kalisz.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Firmy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Odbiorca ustala indywidualne Hasło.


4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Odbiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.


5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Odbiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Firmę oraz inne wymagane prawem informacje. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Odbiorcy, zaś Odbiorca uzyskuje możliwość dostępu do Konta Odbiorcy i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


6. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Odbiorcę w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania umowy prowadzenia konta Odbiorcy.


7. Odbiorca nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem f1kalisz.pl w sposób zakłócający korzystanie z tych usług innym Odbiorcom, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym

.
8. Odbiorcy nie wolno udostępniać konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Odbiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Firmę, jeśli dane dostępowe do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

§ 5 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. W celu dokonania Rezerwacji za pośrednictwem f1kalisz.pl, konieczne jest posiadanie przez Odbiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej lub konta Odbiorcy na f1kalisz.pl.

2. Informacja o Towarach przedstawiona na f1kalisz.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowi ona informację o Towarach możliwych do Rezerwacji i nabycia.


3. Cena produktu uwidoczniona na stronie f1kalisz.pl podana jest w PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki.

4. Wszystkie Towary na f1kalisz.pl są nowe, nieużywane i pozbawione wad.


5. Złożenie Rezerwacji za pośrednictwem f1kalisz.pl wymaga od Odbiorcy:


a) w przypadku Odbiorców zarejestrowanych w f1kalisz.pl - zalogowania się przez Odbiorcę do posiadanego konta na f1kalisz.pl;

b) w przypadku Odbiorców niezarejestrowanych w f1kalisz.pl – podania niezbędnych danych takich jak: adres e-mail oraz adres rozliczeniowy. Skuteczność tak złożonej Rezerwacji może być uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres poczty elektronicznej podany w czasie dokonywania Rezerwacji;


c) złożenia oświadczenia woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia;


d) złożenia oświadczenia woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Rezerwacji obecnych i przyszłych zawartych za pośrednictwem f1kalisz.pl;6. Rezerwacji Towarów w f1kalisz.pl może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Firma poinformuje Odbiorcę o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Odbiorcę . W sytuacji, gdy Odbiorca nie wyrazi zgody na realizację Rezerwacji w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Rezerwacja zostanie anulowana lub jeśli Odbiorca wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar

§ 7 SPOSÓB DOSTAWY

2. Firma jest zobowiązana dostarczyć Towar bez wad oraz spełniający kryteria wynikające z przepisów prawa.

3.Towar jest wydawany Odbiorcy przez Dostawce, po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru .

4. Towary są dostarczane do wskazanego przez Odbiorcę w formularzu zamówienia miejsca odbioru przez Dostawcę.

5. Dostawa Towarów odbywa się:

- od czwartku do niedzieli,

- w godzinach od 16.00-24.00.

6. W każdym czasie Odbiorca może odebrać Towar bezpośrednio ze sklepu EF1

7. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Odbiorcę żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Odbiorca otrzymuje paragon fiskalny. § 8 ZWROT

1. Odbiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu zarezerwowanego Towaru oraz prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (dalej „zwrot”) w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru.

2. Odbiorca może dokonać zwrotu poprzez złożenie Firmie oświadczenia o zwrocie. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Firmy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na f1kalisz.pl pod adresem: Formularz zwrotu lub przesłany wraz z potwierdzeniem dokonania Rezerwacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Firma niezwłocznie prześle Odbiorcy na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem f1kalisz.pl

3. W razie Zwrotu Towarów Firma zwróci Odbiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności związane ze zwracanymi Towarami, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie kosztów przesłania Firma zwróci Odbiorcy koszt najtańszego zwykłego sposoby przesłania oferowanego przez Firmę. Zwrot płatności nastąpi w terminie 10 dni od dnia odebrania przez Firmę zwróconych Towarów.

4. W wypadku zwrotu Odbiorca będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Firma informuje Odbiorcę będącego konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na f1kalisz.pl

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Odbiorca chyba, że Odbiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Zwrot nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;§ 9 RĘKOJMIA

1. Firma zapewnia Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Firma jest odpowiedzialna względem Odbiorcy, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Odbiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Odbiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Firmę albo Firma nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

3. Jeżeli Odbiorcą jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Odbiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Odbiorcę inny sposób zaspokojenia.
4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

5. Odbiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Odbiorca może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

7. Firma jest obowiązana wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Odbiorcy.

8. Firma może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Odbiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Odbiorcę jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Odbiorcą jest przedsiębiorca, Firma może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru.

9. Odbiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Firmy dostarczyć Towar wadliwy na adres Firmy.

10. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Odbiorcy.

11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Odbiorcą jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 10.

12. W terminach określonych w ust. 11 Odbiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towary sprzedanego. Jeżeli Odbiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

13. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Odbiorca może kierować na adres Firmy, w tym na adres poczty elektronicznej Firmy.

14. Firma w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta.

§ 11 ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

1. W przypadku, gdy Odbiorca lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na f1kalisz.pl narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Firmę o potencjalnym naruszeniu.


2. Firma prawidłowo powiadomiona o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z f1kalisz.pl treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU f1kalisz.pl

1. Prawidłowe funkcjonowanie f1kalisz.pl może wymagać stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Firma każdorazowo będzie informować Odbiorców na f1kalisz.pl. o terminie i długości trwania przerwy technicznej z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzin. W celu zminimalizowania uciążliwości przerw technicznych wobec Odbiorców przerwy te będą planowane w miarę możliwości w porze nocnej.


2. Mimo dołożenia należytej staranności Firma nie jest w stanie wykluczyć możliwości zaistnienia awarii lub błędów technicznych w funkcjonowaniu f1kalisz.pl.


3. Za awarię techniczną uznaje się nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technicznych powodujące przerwę w korzystaniu z usług f1kalisz.pl przez zdecydowaną większość lub wszystkich potencjalnych Odbiorców.


4. Za błąd techniczny uznaje się każdy inny niż awaria techniczna problem techniczny związany z funkcjonowaniem f1kalisz.pl


5. Informacje o występujących awariach i błędach technicznych Firma będzie na bieżąco przekazywał na w komunikatach platformy.

§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Celem złożenia Rezerwacji, Odbiorca powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych


2. Zasady przetwarzania danych osobowych Odbiorców określone są w polityce prywatności, która udostępniona jest na f1kalisz.pl.


3. Dane osobowe Odbiorców przetwarzane są w celu świadczenia tym Odbiorcom przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz realizacji Rezerwacji Towarów przez Dostawcę.


4. Dane osobowe Odbiorców mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Odbiorców mogą być także przekazywane podmiotom trzecim wykonującym czynności związane ze świadczeniem usług przez Firmę oraz realizacją Rezerwacji Towarów, w tym w szczególności: Operatorowi płatności, Dostawcy.


5. Każdy kto przekaże Firmie swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.


6. Firma chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.


7. Firma zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Odbiorcy do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.


2. Każdy Odbiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Odbiorcę z mediacji i sądownictwa polubownego. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

3. Firma zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Rezerwacje przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania Rezerwacji przez Odbiorcę. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia opublikowania na f1kalisz.pl. Firma poinformuje Odbiorcę na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Odbiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Firma w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Odbiorcę skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.


4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14-12-2019